Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Har­mo­nogram pro­gra­mu
Ra­do­sna Szko­ła w 2010 roku

Har­mo­nogram re­ali­zacji pro­gra­mu rządo­we­go Ra­do­sna szko­ła w 2010 roku.

 • 10 paździer­nika 2009 r. - dy­rek­to­rzy szkół pod­sta­wowych skła­dają do or­ga­nów pro­wadzących wnio­ski do­tyczące po­trzeb w za­kre­sie miejsc zabaw w szko­le lub szkol­ne­go placu zabaw
 • 1 li­sto­pa­da 2009 r. - or­ga­ny pro­wadzące skła­dają wnio­ski do wo­je­wodów o u­dzie­lenie wspar­cia fi­nan­so­we­go
 • do 15 grud­nia 2009 r. - prze­ka­zanie przez wo­je­wodów Mi­nistro­wi Edu­ka­cji Na­ro­dowej in­for­ma­cji o łącznej wy­so­kości wnio­skowa­nych przez or­ga­ny pro­wadzące kwot wspar­cia fi­nan­so­we­go
 • do 15 grud­nia 2009 r. - prze­ka­zanie przez Mi­nistra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go wnio­sku o do­fi­nan­sowanie pro­wadzonych przez niego szkół do Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej
 • w 35 dni od dnia o­głosze­nia u­sta­wy bu­dże­to­wej na 2010 r. - do­kona­nie przez wo­je­wodów oceny wnio­sków o u­dzie­lenie wspar­cia fi­nan­so­we­go zło­żonych przez or­ga­ny pro­wadzące szko­ły oraz do­kona­nie po­działu środ­ków. Do­kona­nie przez Mi­nistra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go oceny wnio­sków szkół przez niego pro­wadzonych oraz po­dział środ­ków
 • w 30 dni od dnia o­trzy­ma­nia wystąpie­nia MEN do MF z wnio­skiem o u­rucho­mie­nie środ­ków za­plano­wanych w re­zer­wie ce­lo­wej - przed­ło­żenie do Mi­nistra Fi­nan­sów przez wo­je­wodów oraz przez Mi­nistra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go wnio­sków o zwięk­sze­nie bu­dże­tu, z po­da­niem kla­sy­fi­kacji bu­dże­to­wej
 • w 15 dni od dnia prze­ka­zania środ­ków przez MF - prze­ka­zanie przez wo­je­wodę wspar­cia fi­nan­so­we­go or­ga­nom pro­wadzącym będącym jed­nost­ka­mi sa­morządu te­ry­to­rial­nego, in­ny­mi o­soba­mi praw­ny­mi lub o­soba­mi fi­zycz­nymi oraz prze­ka­zanie przez Mi­nistra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go środ­ków szko­łom przez niego pro­wadzonym
 • do 15 stycz­nia 2011 r. - prze­ka­zanie wo­je­wodzie spra­woz­dań przez or­ga­ny pro­wadzące ob­ję­te pro­gra­mem rządowym w danym roku
 • do 15 stycz­nia 2011 r. - prze­ka­zanie Mi­nistro­wi Edu­ka­cji Na­ro­dowej spra­woz­dania przez Mi­nistra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go
 • do 31 stycz­nia 2011 r. - prze­ka­zanie przez wo­je­wodów spra­woz­dań Mi­nistro­wi Edu­ka­cji Na­ro­dowej
 • do 30 kwiet­nia 2011 r. - a­nali­za i ocena re­ali­zacji pro­gra­mu rządo­we­go na te­renie kraju przez Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej