Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Dra­bin­ki, siat­ki, liny

Ze­sta­wy e­lemen­tów, które u­moż­li­wia­ją po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści oraz dają moż­li­wość wspi­na­nia się, pod­cią­ga­nia, zwi­sa­nia. Pre­zen­to­wa­ne dra­bin­ki, liny, siat­ki o du­żych oczkach służą roz­wi­ja­niu rów­no­wa­gi oraz an­gażu­jąc wszyst­kie par­tie mię­śni, za­pew­niają o­gól­ny roz­wój fi­zycz­ny dziec­ka.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Drabinka
trójkat
Drabinka
półokrągła