Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Klocki

Kloc­ki, z któ­rych dzie­ci in­dy­widu­al­nie lub gru­po­wo mogą bu­do­wać róż­no­rod­ne formy prze­strzen­ne -słu­żą­ce roz­wi­ja­niu wy­obraź­ni prze­strzen­nej i u­mie­jęt­no­ści pracy w gru­pie.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Klocki Junior