Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Ma­te­race

Ma­te­race do zabaw ru­cho­wych, które mogą być łączone i u­sta­wiane w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Pre­zen­to­wa­ne ma­te­race służą za­pew­nieniu bez­piecz­nych wa­run­ków do zabaw ru­cho­wych oraz sta­no­wią e­lement sty­mu­la­cji zmy­sło­wej.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Materac składany