Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej

Ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej - słu­żą­ce ksz­tał­to­waniu wy­obraź­ni oraz wspo­ma­ganiu roz­woju spo­strze­gaw­czo­ści i ko­or­dy­na­cji wzro­kowo-ru­cho­wej.