Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Duże mięk­kie kloc­ki

miękkie klocki

Duże, mięk­kie kloc­ki, wałki i ze­sta­wy du­żych figur geo­metrycz­nych, po­kry­te ska­de­nem w ko­lory­styce przy­ja­znej dzie­ciom. Pre­zen­to­wa­ne pian­ki służą ak­tyw­no­ści ru­cho­wej i za­bawom kon­struk­cyj­nym, u­moż­li­wia­ją po­zna­wanie róż­nych ksz­tał­tów oraz in­te­gru­ją grupę w cza­sie wspól­nych, twór­czych zabaw.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Hiperbloki Megabloki Piankowe moduły