Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Tory prze­szkód

Tory prze­szkód skła­dające się z kom­pa­ty­bil­nych e­lemen­tów o róż­nej fak­tu­rze i cie­ka­wej ko­lory­styce. Zbu­do­wa­ne tory mają na celu ksz­tał­to­wanie spraw­ności mo­torycz­nej, rów­no­wa­gi oraz o­rien­ta­cji prze­strzen­nej. Moż­li­wość two­rze­nia wła­snych u­kła­dów torów prze­szkód, wy­ko­rzystujących m.in. czoł­ga­nie, prze­ska­ki­wanie, śli­zga­nie się, za­pew­nia właściwą dy­na­mi­kę i róż­no­rod­ność zajęć z naj­młod­szy­mi dzieć­mi.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Zestaw
gimnastyczny