Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Ukła­dan­ki

Ukła­dan­ki - ma­ją­ce na celu ksz­tał­to­wanie spo­strze­gaw­czo­ści i pre­cy­zji ruchu, u­moż­li­wia­ją­ce two­rze­nie hi­sto­ry­jek te­ma­tycz­nych oraz słu­żą­ce ksz­tał­to­waniu u­mie­jęt­no­ści two­rze­nia wy­po­wie­dzi zda­nio­wych.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Co się
wydarzyło? 2
Jaka
jest różnica?