Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Ra­do­sna Sz­ko­ła

Miej­sce zabaw

zabawa w ruchu

Za­bawa w ruchu

Za­daniem miej­sca zabaw jest za­pew­nienie moż­li­wo­ści or­ga­ni­zacji zabaw ru­cho­wych, zgod­nie z na­tu­ral­ny­mi po­trze­ba­mi roz­wojowy­mi dzie­ci, zwią­za­ny­mi z dużą ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną. Po­win­no być ono u­rzą­dzo­ne tak aby za­spo­kajać po­trze­bę ruchu i za­bawy dziec­ka. W tym celu szkol­ne miej­sce zabaw po­win­no być wy­po­sa­żone w:

  • duże, mięk­kie kloc­ki, wałki, ze­sta­wy du­żych figur geo­metrycz­nych, wy­ko­na­ne w ko­lory­styce przy­ja­znej dla dzie­ci,
  • mięk­kie piłki w róż­nych ko­lorach i wiel­ko­ściach, w tym piłki ska­czą­ce, sen­so­ryn­ki
  • ma­te­race do zabaw ru­cho­wych, które mogą być łą­czo­ne i u­sta­wiane w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach
  • tory prze­szkód, które mogą skła­dać się z e­lemen­tów wy­ko­na­nych z róż­nych fak­tur i mogą być u­kła­dane w róż­no­rod­ne ksz­tał­ty
  • e­lemen­ty lub ze­sta­wy e­lemen­tów u­moż­li­wia­ją­ce po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści i da­ją­ce moż­li­wość wspi­nacz­ki, w tym dra­bin­ki, liny, siat­ki o du­żych oczkach
  • inne ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej

Nauka i za­bawa

nauka i zabawaMiej­sce zabaw po­win­no także sprzy­jać e­du­ka­cy­ji i za­bawie z rów­nie­śnika­mi. W tym celu po­win­no też być wy­po­sa­żone w sprzęt speł­nia­ją­cy funk­cje e­du­ka­cyj­ne i u­spraw­niają­cy małą mo­tory­kę:Miej­sce od­poczyn­ku

miejsce odpoczynkuNa­to­miast po in­ten­syw­nej ak­tyw­no­ści i za­bawie każde dziec­ko po­win­no mieć moż­li­wość od­poczyn­ku, wy­ci­sze­nia czy in­dy­widu­al­nej pracy. W tym celu na­le­ży wy­dzie­lić ob­szar, w któ­rym znaj­dą się u­rzą­dze­nia po­zwa­lają­ce na roz­wi­ja­nie u­zdol­nień i za­in­te­reso­wań (np. pla­stycz­nych, kon­struk­cyj­nych), a także u­moż­li­wia­ją­ce re­laks i wy­ci­sze­nie w do­god­nej po­zy­cji (ma­te­race, pufy).