Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Place zabaw NOWA

plac zabaw nowa
Place zabaw
ścianki wspinaczkowe
Ścianki wspinaczkowe
sprężynowce
Sprężynowce

Nasza oferta

 • to sys­tem mo­du­łowy - po­zwa­la na pro­jek­towa­nie wła­snych, funk­cjo­nal­nych ze­sta­wów oraz sa­mo­dziel­ne de­cy­do­wa­nie o a­ran­żacji prze­strzeni Pań­stwa placu zabaw;
 • to przy­ja­zna ko­lory­styka oraz in­no­wa­cyj­ne formy, które za­chę­cają wszyst­kie dzie­ci do spon­ta­nicz­nej i ra­do­snej za­bawy;
 • speł­nia wy­ma­gane stan­dar­dy bez­pieczeń­stwa oraz wy­mo­gi normy EN 1176;
 • wy­róż­nia się wy­so­ki­mi stan­dar­dami ja­ko­ściowy­mi;
 • po­sia­da 3-letni okres gwa­ran­cyj­ny, wy­ma­gany przez pro­gram Ra­do­sna szko­ła!
 • wy­róż­nia się a­trak­cyj­ną ceną za­rów­no po­je­dyn­czych e­lemen­tów, jak i ca­łych ze­sta­wów. Przy za­mó­wie­niu po­wy­żej 6000 PLN za­pew­niamy bez­płat­ny trans­port i mon­taż ze­sta­wu;
 • jest kom­plek­sowa - place zabaw wy­ma­gają mon­tażu na spe­cjal­nie przy­go­towa­nym pod­łożu. Nasza firma, na in­dy­widu­al­ne za­mó­wie­nie klien­ta, o­fe­ru­je rów­nież pomoc we wła­ści­wym, tech­nicz­no - tech­no­logicz­nym, przy­go­towa­niu miej­sca, w któ­rym po­wsta­nie szkol­ny plac zabaw.

Dane tech­nicz­ne

 • gal­wani­zo­wana stal kryta w wy­so­kiej tem­pera­tu­rze e­pok­sy­dowymi far­bami prosz­kowy­mi - dzię­ki temu jej po­wierzch­nia jest błysz­czą­ca, gład­ka, nie łusz­czy się i jest od­por­na na dzia­łanie czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych oraz pro­mie­niowania UV - (kon­struk­cje ru­ro­we, dra­bin­ki, huś­taw­ki, po­rę­cze);
 • stal o pod­wyż­szonej gę­sto­ści, wal­co­wana na zimno - jej per­fo­rowa­na (w spe­cjal­nym pro­ce­sie tech­no­logicz­nym) po­wierzch­nia, jest an­ty­po­śli­zgowa i w pełni bez­piecz­na - (po­de­sty, scho­dy, po­mosty);
 • two­rzy­wo LLDPE - wy­ko­na­ne w tech­no­logii wtry­sko­wej, bar­wio­ne głę­bo­ko­ściowo, gład­kie i od­por­ne na wil­goć. Ja­kość two­rzy­wa pod­noszą spe­cjal­ne do­dat­ki an­ty­statycz­ne oraz u­od­por­nia­ją­ce na dzia­łanie pro­mie­ni UV - (dasz­ki, prze­gro­dy, e­lemen­ty do wspi­nacz­ki, zjeż­dżal­nie, most­ki);
 • łań­cu­chy i sie­dziska pod­wie­sza­ne - to e­lemen­ty sta­lo­we, po­kry­te ży­wi­ca­mi e­pok­sy­dowymi, a więc wy­trzyma­łe i od­por­ne na ko­rozję (łań­cu­chy) oraz e­lemen­ty wy­ko­na­ne z e­la­stycz­nego two­rzy­wa PCV - wy­trzyma­łe, wy­god­ne, łatwe do czysz­cze­nia (sie­dziska huś­ta­wek);
 • e­lemen­ty po­łą­cze­niowe i wy­koń­cze­niowe - to e­lemen­ty wy­ko­na­ne z two­rzy­wa sztucz­ne­go pod­da­ne­go ob­rób­ce wy­so­koci­śnie­niowej oraz e­lemen­ty sta­lo­we, po­kry­te ży­wi­ca­mi e­pok­sy­dowymi. Są wy­trzyma­łe, od­por­ne na ko­rozję i łatwe do skrę­ca­nia przy po­mocy sta­lo­wych śrub - spe­cjal­nie prze­zna­czo­nych do tego typu kon­struk­cji (śruby pół­okrą­głe lub pła­skie - wpusz­cza­ne, trud­ne do od­krę­ce­nia i od­por­ne na ko­rozję);