Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Plac zabaw

Szkolne place zabaw

plac zabawRzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna szko­ła za­kłada, ze do­peł­nieniem dzia­łań sku­pio­nych na dba­ło­ści o pełny i har­mo­nij­ny roz­wój psy­cho­fi­zycz­ny dzie­ci jest u­moż­li­wie­nie im swo­bod­ne­go ko­rzy­sta­nia ze szkol­nych pla­ców zabaw. Stwo­rze­nie lub mo­der­ni­za­cja przy­szkol­nych miejsc zabaw na świe­żym po­wie­trzu ma u­moż­li­wić re­ali­zo­wanie pod­sta­wy pro­gramowej ksz­tał­ce­nia zin­te­gro­wa­nego w za­kre­sie wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, a także po­sze­rzyć spek­trum o­ka­zji do po­dej­mowa­nia ak­tyw­no­ści ru­cho­wej i do­skona­le­nia u­mie­jęt­no­ści mo­torycz­nych oraz pro­mowa­nia na­wy­ku czyn­ne­go spę­dza­nia czasu wol­ne­go na po­wie­trzu. Swo­bod­na, ra­do­sna i spon­ta­nicz­na ak­tyw­ność fi­zycz­na ma tu przede wszyst­kim na celu roz­ła­dowy­wanie zbęd­ne­go na­pię­cia e­mo­cjonal­nego i fi­zycz­ne­go, jakie wy­ni­ka z o­gra­ni­czonej ak­tyw­no­ści ru­cho­wej w cza­sie obowiąz­kowych zajęć szkol­nych.

Zróżnicowane formy ruchu

Dziec­ko ak­tyw­ne ru­cho­wo, to dziec­ko le­piej ad­ap­tu­ją­ce się do no­wych lub zmie­nia­ją­cych się wa­run­ków. Zdro­wie, ra­dość, od­por­ność, spraw­ność fi­zycz­na, za­ufanie do wła­snych sił, wy­trwa­łość i u­mie­jęt­ność współ­pra­co­wania z ze­spo­le, to tylko nie­któ­re z cech ma­lu­cha, któ­re­mu za­pew­nia się od­powied­nia ilość ruchu. Pro­gram Ra­do­sna szko­ła pod­kre­śla, że ruch ten po­wi­nien mieć zróż­ni­co­wa­ne formy i u­moż­li­wiać m. in. po­kony­wa­nie prze­szkód, wspi­na­nie, czwo­ra­kowanie, prze­sko­ki, prze­plo­ty i zwisy. Ide­al­nie jest więc jeśli place zabaw wy­po­sa­żone są za­rów­no w po­je­dyn­cze e­lemen­ty, jak i całe ze­sta­wy sprzę­tu re­kreacyj­nego, które po­zwa­lają na pro­wa­dze­nie z dzieć­mi zróż­ni­co­wa­nych form zajęć ru­cho­wych. Warto też dodać, że wszel­kiego typu dra­bin­ki, drąż­ki do ćwi­czeń, ścian­ki wspi­nacz­ko­we, po­mosty, rów­no­waż­nie, po­chyl­nie, prze­lot­nie oraz ko­lorowe huś­taw­ki po­win­ny być zróż­ni­co­wa­ne ze wzglę­du na sto­pień kom­pli­ka­cji i stwa­rzać moż­li­wość ak­tyw­nego u­żyt­ko­wa­nia dzie­ciom w każ­dym wieku.

Bezpieczeństwo

bezpieczny plac zabawZdro­wie i bez­pieczeń­stwo ma­łych u­żyt­kow­ni­ków pla­ców zabaw, to kwe­stia ob­ję­ta szcze­gól­na tro­ską. Pro­gram Ra­do­sna szko­ła bar­dzo in­ten­syw­nie pod­kre­śla, że place zabaw or­ga­ni­zowane przez szko­ły po­win­ny po­sia­dać do­kład­ne ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, bez­piecz­ne na­wierzch­nie i o­grodze­nia oraz po­win­ny za­cho­wy­wać od­powied­nie stre­fy bez­pieczeń­stwa mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi sprzę­ta­mi re­kreacyj­nymi.

Najwyższa jakość

najwyższa jakośćSta­lo­wo - pla­sti­ko­we kon­struk­cje na­szych pro­duk­tów ce­chu­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy ja­ko­ściowe oraz zgod­ność z wy­ma­ganymi stan­dar­dami bez­pieczeń­stwa. Atrak­cyj­ne formy, cie­ka­wa ko­lory­styka i wy­so­ka od­por­ność na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne, to do­dat­kowe atuty na­szych pro­pozy­cji.

Ciekawe rozwiązania

Wybór na­szej o­fer­ty, to po­sta­wie­nie na kre­atyw­ne roz­wią­za­nia i wy­so­ką funk­cjo­nal­ność. Zróż­ni­co­wa­ne ksz­tał­ty, wiel­ko­ści i moż­li­wo­ści, jakie dają po­szcze­gól­ne kon­struk­cje i sprzę­ty, z pew­no­ścią u­atrak­cyj­nią prze­strzeń każ­de­go placu zabaw oraz jed­no­cześnie po­zwolą za­go­spodarować ją w naj­bar­dziej e­fek­tyw­ny spo­sób.

  • Sprzęt re­kreacyj­ny po­sia­da 3-let­nią gwa­ran­cję wy­ma­ganą przez pro­gram Ra­do­sna szko­ła.
  • Ze wzglę­du na ko­niecz­ność wcze­śniej­szego przy­go­towa­nia na­wierzch­ni pod po­szcze­gól­ne sprzę­ty i kon­struk­cje, ter­min i re­ali­zacja mon­tażu pla­ców zabaw u­sta­lana jest in­dy­widu­al­nie z Biu­rem Ob­słu­gi Klien­ta.
  • Przy za­mó­wie­niu po­wy­żej 6. 000 PLN za­pew­niamy bez­płat­ny trans­port i mon­taż ze­sta­wu.