Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Program rządowy Radosna Szkoła

radosna szkoła

O programie

Ra­do­sna Sz­ko­ła, to pro­gram sta­no­wiący e­lement pla­no­wanej w pol­skiej e­du­ka­cji re­for­my, która w szer­szej per­spek­ty­wie ma dążyć do pod­nie­sienia po­ziomu e­fek­tyw­ności na­uczania oraz za­pew­nienia w szko­łach ra­dosnej, przy­ja­znej at­mos­fe­ry, tak w cza­sie zajęć, jaki i poza nimi.

W tym celu - w za­leż­no­ści od moż­li­wo­ści lo­ka­lowych danej pla­ców­ki - rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła po­stu­luje wy­dzie­lenie, w ra­mach jed­nej lub kilku sal, o­kre­ślonych stref, które za­chę­cały­by do po­dej­mowa­nia róż­no­rod­nych form ak­tyw­no­ści i stwa­rzały do­dat­kową o­ka­zję do sty­mu­lo­wa­nia pro­ce­sów po­znaw­czych, od­kry­wa­nia no­wych moż­li­wo­ści oraz na­by­wania ko­lej­nych u­mie­jęt­no­ści. W związ­ku z tym szkol­ne świe­tlice i or­ga­ni­zowane w ich ra­mach ką­ci­ki te­ma­tycz­ne, to e­lemen­ty szcze­gól­nie ważne dla pro­gramu Ra­do­sna Sz­ko­ła.


Pomoce i materiały dydaktyczne

Wła­ści­we na­sy­ce­nie prze­strzeni e­du­ka­cyj­nej po­moca­mi i ma­te­riałami dy­dak­tycz­nymi, które to dzia­łania tak in­ten­syw­nie po­stu­luje pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła oraz na­tu­ral­na cie­ka­wość po­znaw­cza i wzmo­żona po­trze­ba ruchu dzie­ci w wieku wcze­snosz­kol­nym, to gwa­ran­ty po­dej­mowa­nia przez nie naj­róż­niej­szych form ak­tyw­no­ści. Bio­rąc pod uwagę spe­cy­fi­kę o­kre­su roz­wojowe­go u­czniów klas I-III, którą rów­nież ak­cen­tu­je Ra­do­sna Sz­ko­ła, i­stot­ne jest by formy te u­kie­run­ko­wa­ne były zwłasz­cza na wspo­ma­ganie:

 • roz­woju u­mie­jęt­no­ści mo­torycz­nych (w tym pre­cy­zji i ce­lo­wo­ści ruchu oraz wy­obraź­ni prze­strzen­nej),
 • u­mie­jęt­no­ści w za­kre­sie ko­or­dy­na­cji wzro­kowo-ru­cho­wej, spo­strze­gaw­czo­ści, spraw­no­ści, zdol­no­ści ma­nu­al­nych i wy­obraź­ni prze­strzen­nej.

Duża motoryka

duża motoryka

W pierw­szym przy­pad­ku re­ali­zacja tego celu od­nosi się do stre­fy miej­sca zabaw wy­po­sa­żonej w po­moce dy­dak­tycz­ne po­zwa­lają­ce na za­spo­koje­nie dzie­cię­cej po­trze­by ruchu oraz u­spraw­niają­ce ko­or­dy­na­cję wzro­kowo-ru­cho­wą. Po­kony­wa­nie róż­nych wy­so­ko­ści, wspi­na­nie się, ba­lan­so­wanie całym cia­łem, rzu­ca­nie do celu, do­świad­czanie sen­so­rycz­ne. To tylko nie­któ­re formy dzia­łania u­spraw­niają­ce dzie­cię­cą mo­tory­kę. W u­ję­ciu pro­gra­mu Ra­do­sna Sz­ko­ła i­de­al­nym miej­scem do re­ali­zo­wania tego po­stu­la­tu jest szkol­na świe­tlica. Świe­tlica, jako miej­sce prze­stron­ne, po­zwoli bo­wiem zgro­ma­dzić i u­do­stęp­nić dzie­ciom :

 1. duże, mięk­kie kloc­ki, wałki, ze­sta­wy du­żych figur geo­metrycz­nych, wy­ko­na­ne w ko­lory­styce przy­ja­znej dla dzie­ci - słu­żą­ce ak­tyw­no­ści ru­cho­wej i za­bawom kon­struk­cyj­nym, u­moż­li­wia­ją­ce po­zna­wanie róż­nych ksz­tał­tów i za­bawę w gru­pie
 2. mięk­kie piłki w róż­nych ko­lorach i wiel­ko­ściach, w tym piłki ska­czą­ce, sen­so­ryn­ki - ma­ją­ce na celu ksz­tał­to­wanie w za­bawie ko­or­dy­na­cji wzro­kowo-ru­cho­wej, zręcz­no­ści i pre­cy­zji ruchu;
 3. ma­te­race do zabaw ru­cho­wych, które mogą być łą­czo­ne i u­sta­wiane w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach - słu­żą­ce za­pew­nieniu bez­piecz­nych wa­run­ków zabaw ru­cho­wych oraz sta­no­wią­ce e­lement sty­mu­la­cji zmy­sło­wej;
 4. tory prze­szkód, które mogą skła­dać się z e­lementów wy­ko­na­nych z róż­nych fak­tur i mogą być u­kła­dane w róż­no­rod­ne ksz­tał­ty - ma­ją­ce na celu ksz­tał­to­wanie spraw­no­ści mo­torycz­nej i rów­no­wa­gi, w tym da­ją­ce moż­li­wość czoł­ga­nia, prze­ska­ki­wania, zjeż­dża­nia;
 5. e­lementy lub ze­sta­wy e­lementów u­moż­li­wia­ją­ce po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści i da­ją­ce moż­li­wość wspi­nacz­ki, w tym dra­bin­ki, liny, siat­ki o du­żych oczkach - słu­żą­ce roz­wi­ja­niu rów­no­wa­gi;
 6. inne ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej - słu­żą­ce po­zna­waniu rze­czy­wi­sto­ści przez do­star­czanie dziec­ku róż­nych do­świad­czeń zmy­sło­wych, a jed­no­cześnie u­moż­li­wia­ją­ce dziec­ku od­poczy­nek

Mała motoryka

mała motoryka

W dru­gim przy­pad­ku w stre­fie miej­sca za­bawy po­win­ny się zna­leźć po­moce dy­dak­tycz­ne an­gażu­ją­ce małą mo­tory­kę, sty­mu­lują­ce pro­ce­sy po­znaw­cze, za­chę­cają­ce za­rów­no do dzia­łań in­dy­widu­al­nych, jak i gru­po­wych. Ide­al­nym roz­wią­za­niem dla tej stre­fy są róż­no­rod­ne ką­ci­ki te­ma­tycz­ne, w któ­rych można np. do­skona­lić u­mie­jęt­no­ści spo­łecz­ne w trak­cie wspól­nych gier plan­szo­wych oraz zabaw u­kła­dan­kami lub też roz­wi­jać wła­sną wy­obraź­nię prze­strzen­ną w cza­sie pracy z ką­ci­ku z kloc­ka­mi. Do a­ran­żacji ką­ci­ków te­ma­tycz­nych pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła pro­ponu­je:

 1. u­kła­dan­ki - ma­ją­ce na celu ksz­tał­to­wanie spo­strze­gaw­czo­ści i pre­cy­zji ruchu, u­moż­li­wia­ją­ce two­rze­nie hi­sto­ry­jek te­ma­tycz­nych oraz słu­żą­ce ksz­tał­to­waniu u­mie­jęt­no­ści two­rze­nia wy­po­wie­dzi zda­nio­wych;
 2. ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej - słu­żą­ce ksz­tał­to­waniu wy­obraź­ni oraz wspo­ma­ganiu roz­woju spo­strze­gaw­czo­ści i ko­or­dy­na­cji wzro­kowo-ru­cho­wej;
 3. kloc­ki, z któ­rych dzie­ci in­dy­widu­al­nie lub gru­po­wo mogą bu­do­wać róż­no­rod­ne formy prze­strzen­ne - słu­żą­ce roz­wi­ja­niu wy­obraź­ni prze­strzen­nej i u­mie­jęt­no­ści pracy w gru­pie;
 4. gry plan­szo­we - słu­żą­ce roz­wi­ja­niu u­mie­jęt­no­ści pracy w gru­pie i u­czą­ce zasad do­bre­go współ­za­wod­nic­twa;
 5. za­baw­ki dy­dak­tycz­ne - u­moż­li­wia­ją­ce za­bawy te­ma­tycz­ne i sta­no­wią­ce pomoc w za­ję­ciach re­lak­sacyj­nych.

Place zabaw

Dla pro­gra­mu Ra­do­sna Sz­ko­la do­pel­nieniem dzia­lan sku­pio­nych na dba­lo­sci o har­mo­nij­ny roz­wój psy­cho­fi­zycz­ny dzie­ci jest u­mo­zli­wie­nie im swo­bod­ne­go ko­rzy­sta­nia ze szkol­nych pla­ców zabaw. Bez­piecz­ne, od­powied­nio wy­po­sa­zone i o­zna­kowane o­biek­ty spor­towe, to do­dat­kowa o­ka­zja do po­dej­mowa­nia ak­tyw­no­sci ru­cho­wej, do­skona­le­nia u­mie­jet­no­sci mo­torycz­nych oraz pro­mowa­nia na­wy­ku ak­tyw­ne­go spe­dza­nia wol­ne­go czasu na swie­zym po­wie­trzu.