Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Radosna Szkoła

Dzi­siej­szy czło­wiek, który żyje mi­ło­ścią i pięk­nem,
to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­do­ścią.

Rondla Russell

radosna szkola Rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, to nie­by­wa­ła szan­sa dla pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych na u­zy­ska­nie wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dy­dak­tycz­nych do miejsc zabaw w szko­le i na u­rzą­dze­nie szkol­ne­go placu zabaw.

Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej, po­rów­ny­wal­nych ze stan­dar­dami wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

Nowa Sz­ko­ła, do­strze­ga­jąc ol­brzy­mie zna­cze­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i wie­lo­zmy­słowego po­zna­wania świta dla peł­nego roz­woju dziec­ka, pra­gnie przed­sta­wić sze­ro­ką o­fer­tę ak­ce­so­riów spor­towych, po­mocy dy­dak­tycz­nych i wy­po­sa­że­nia pla­ców zabaw, które i­de­al­nie wpi­su­ją się w ramy pro­gramu Ra­do­sna Sz­ko­ła i sta­no­wią świet­ną o­fer­tę dla wszyst­kich wnio­sku­ją­cych o do­fi­nan­sowanie na stwo­rze­nie tak miejsc zabaw, jak i szkol­nych pla­ców zabaw.

Nasze pro­duk­ty do­skona­le wspo­ma­gają roz­wój psy­cho­fi­zycz­ny dzie­ci, a ich wy­so­kie stan­dar­dy ja­ko­ściowe i es­tetycz­ne oraz przy­ja­zna ko­lory­styka, spra­wiają, że stre­fa zabaw i szkol­ny plac zabaw stają się w pełni ra­do­sny­mi miej­sca­mi dzie­cięcej ak­tyw­no­ści.