Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Zapytaj o miejsce zabaw w szkole

Rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła bar­dzo pre­cy­zyj­nie o­kre­śla grupy po­mocy e­du­ka­cyj­nych, które po­win­ny się zna­leźć we wnio­sku o do­fi­nan­sowanie szkol­ne­go miej­sca zabaw.

Aby Pomóc Pań­stwu we wła­ści­wym wy­bo­rze po­mocy, za­chę­camy do prze­sła­nia na­szym kon­sul­tan­tom krót­kie­go opisu Pań­stwa Sz­ko­ły i jej po­trzeb. Nasza wy­jąt­ko­wo bo­ga­ta, zróż­ni­co­wa­na i me­ry­to­rycz­nie po­praw­na o­fer­ta, to gwa­ran­cja, że każda szko­ła bę­dzie na­praw­dę ra­do­sną, pełną u­śmie­chu, pla­ców­ką, w któ­rej każde dziec­ko bę­dzie mogło swo­bod­nie roz­wi­jać swoje u­mie­jęt­no­ści i za­in­te­reso­wania.


Dane kontaktowe

Potrzebne pomoce dydaktyczne

Lp.Nazwa*Ilość*Kod

Uwagi i dodatkowe informacje


*pole obowiązkowe